17/7/16

Φιλοσοφία και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση της επιχείρησής μας για ένταξη στις επιχειρηματικές μας πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε κ.λ.π.).

Πιστεύουμε ότι κοινωνικά υπεύθυνη είναι η επιχείρηση που στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξή της, ενώ συγχρόνως λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της λειτουργίας της στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Παραμένοντας πιστοί στη μεθοδική προσέγγιση του τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ξεκινήσαμε άτυπα πριν χρόνια και τυπικά μέσω του Δικτύου Επιχειρήσεων «Ποιοτική Υπεροχή Κιλκίς», αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να καταστεί η επιχείρησή μας Ενεργό Συνειδητοποιημένο Μέλος της Κοινωνίας.

Κοινωνία Δρώντας ως «ενεργός εταιρικός πολίτης», η επιχείρησή μας, μέσω χορηγιών, δωρεών και χρηματοδοτήσεων, προωθεί ένα σημαντικό για τις δυνατότητές μας κοινωνικό έργο, συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας κάθε χρόνο ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και πολιτιστικών έργων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των νέων και των συλλόγων στις διάφορες πρωτοβουλίες τους. 

Ίσες Ευκαιρίες

Η πολιτική της επιχείρησης είναι αντίθετη σε πρακτικές διακρίσεων. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, έχοντας ως βασικά κριτήρια την επαγγελματική ή/και επιστημονική κατάρτιση, την αναλυτική σκέψη, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, τη δυνατότητα ομαδικής εργασίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την επιχείρησή μας, το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της επιχείρησης συντελεί στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων για την υποστήριξη των ανθρώπων της όπως Έμφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων μέσω ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε τεχνικά και διοικητικά θέματα, Συνεχώς βελτιούμενες συνθήκες εργασίας, Διαρκής εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Επιχειρηματική πρακτική αναφορικά με την ποιότητα.

Η επιχείρησή μας, προσηλωμένη σε θέματα ποιότητας έχει εντάξει στην επιχειρηματική της πρακτική ολοκληρωμένα συστήματα ποιότητας όλων των επιχειρησιακών της λειτουργιών διασφαλίζοντας έτσι προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας προς τους πελάτες της.